தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

i am doing website and integrating paypal payment

0 votes
ப்ளீஸ் கிண்ட்லி ரெப்ல்ய்
asked Sep 3, 2014 in Web Designing by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
வாட் டைப் ஆப் எல்ப்?
answered Sep 17, 2014 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Aug 1, 2014 by புதியவர் (120 points)
+1 vote
4 answers
+1 vote
0 answers
0 votes
1 answer
asked Sep 4, 2012 in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)
+1 vote
3 answers
asked Feb 5, 2012 in Web Designing by varman புதியவர் (170 points)
...