தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

can't copy paste a jpg file from paint to pagemaker. pl suggest a solution.

0 votes
ஜெபெக் கோப்பு ஒன்றை பெயின்டில் இருந்து பேஜ் மேக்கருக்கு ஒட்ட முடியவில்லை. உதவவும்.
asked May 19, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 8, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 31, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 22, 2013 by mani புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 20, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...