தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

what is php script to send sms from mywebsite

0 votes
asked Dec 13, 2012 in PHP by tamilmaran இளையோர் (230 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
what is php script to send sms from mywebsite
answered Dec 18, 2012 by victor86 புதியவர் (140 points)
0 votes
do you want premium sms or free sms
answered Dec 24, 2012 by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Nov 27, 2012 in PHP by tamilmaran இளையோர் (230 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 26, 2012 in PHP by இளையோர் (300 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 9, 2012 in PHP by sukumaran-csg புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 27, 2012 in PHP by tamilmaran இளையோர் (230 points)
...