தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how can i unlock my dongel & i phone

0 votes
how can i unlock my dongel & i phone
asked Oct 23, 2012 by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
could you explain us a bit more information so that we can help in.
answered Oct 23, 2012 by ilampirai இளையோர் (280 points)
0 votes
You can unlock your Iphone using remote unlocking method.To unlock your IPhone using that method visit this site http://www.mobile-unlocker.com/apple-iphone/rs2wp9/. You can also unlock your dongle in the same site if your dongle model is available there.
answered May 16, 2013 by rethu புதியவர் (140 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 19, 2012 in Internet by புதியவர் (180 points)
0 votes
3 answers
asked Aug 30, 2012 in Windows by saravanan_2291yahoo-com இளையோர் (380 points)
+1 vote
1 answer
asked Aug 12, 2012 by mohamedn இளையோர் (300 points)
+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2012 in Web Designing by techie வல்லுநர் (1,020 points)
...