தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

is there any s/w for tamil writers?

0 votes
தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கான
சாப்ட்வேர்
இருக்கிறதா?
asked Oct 21, 2012 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
நான் உரூ
வாக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன்
உதவ ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தேவை
answered Oct 21, 2012 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2012 in PHP by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 21, 2013 in Internet by thals ஆர்வலர் (550 points)
+2 votes
6 answers
0 votes
2 answers
asked Nov 3, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...