தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,036 questions

1,108 answers

35 comments

328 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions

0 votes
0 answers
asked Jul 19 in Internet by collins புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 18 in SEO by louisgarcia புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 30 in SEO by josephcrasta புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 19 in Internet by danielheller புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 11 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 8 in Internet by millerharold புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 7 in Windows by anpu புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jan 4 in Internet by mohan89great புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 22, 2016 by evermurali புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 22, 2016 by evermurali புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 16, 2016 by varadarajan-krishnan புதியவர் (160 points)
0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked May 12, 2016 in Windows by praveenram புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked May 6, 2016 by poopandi-m புதியவர் (140 points)
...