தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,034 questions

1,108 answers

35 comments

326 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions in SEO

0 votes
0 answers
asked May 30 in SEO by josephcrasta புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 26, 2015 in SEO by thirumalai145 புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 11, 2015 in SEO by prakashp புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Jan 24, 2015 in SEO by nila புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 31, 2014 in SEO by humble99 புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 20, 2012 in SEO by gopip-gopi புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 17, 2012 in SEO by murali புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 28, 2012 in SEO by pjmanikandan இளையோர் (320 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 13, 2012 in SEO by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 3, 2012 in SEO by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
2 answers
asked Aug 29, 2012 in SEO by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
2 answers
asked Aug 28, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 24, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
...