தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

947 questions

1,033 answers

32 comments

280 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
1 answer
answered May 10 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,030 points)
0 votes
1 answer
answered May 10 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,030 points)
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
0 votes
0 answers
asked Apr 17 by krishna14 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 24 by nithik418 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
+1 vote
1 answer
answered Feb 16 in Windows by deepak புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
answered Feb 11 in SEO by missed இளையோர் (300 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 8 by devi1 புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
answered Jan 13 in Web Designing by subadanabalan வல்லுநர் (11,030 points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...