தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

983 questions

1,060 answers

33 comments

303 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
1 answer
answered 2 days ago by sakthy வல்லுநர் (6,600 points)
0 votes
1 answer
answered 4 days ago by sakthy வல்லுநர் (6,600 points)
0 votes
1 answer
answered 5 days ago in Windows by sakthy வல்லுநர் (6,600 points)
0 votes
1 answer
answered Nov 19 in Windows by sakthy வல்லுநர் (6,600 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
answered Nov 17 by sakthy வல்லுநர் (6,600 points)
0 votes
1 answer
answered Nov 13 in SEO by sakthy வல்லுநர் (6,600 points)
0 votes
1 answer
answered Nov 12 by sakthy வல்லுநர் (6,600 points)
0 votes
1 answer
answered Oct 8 by sakthy வல்லுநர் (6,600 points)
0 votes
1 answer
answered Sep 28 in Internet by sakthy வல்லுநர் (6,600 points)
+1 vote
1 answer
answered Sep 17 in Windows by sakthy வல்லுநர் (6,600 points)
+1 vote
1 answer
answered Sep 7 by sakthy வல்லுநர் (6,600 points)
+1 vote
1 answer
answered Sep 6 by sakthy வல்லுநர் (6,600 points)
+1 vote
1 answer
+1 vote
0 answers
asked Aug 2 in Windows by rajeshk புதியவர் (130 points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...