தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

970 questions

1,046 answers

33 comments

294 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Aug 2 in Windows by rajeshk புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
answered Jul 30 by sakthy வல்லுநர் (6,040 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28 by sharmin புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28 by sharmin புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28 by sharmin புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28 by sharmin புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
answered Jul 27 by sakthy வல்லுநர் (6,040 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 14 in Windows by ramsripraphu புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 12 in Web Designing by tamil10102015 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
answered May 27 by admin ஆர்வலர் (410 points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...