தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

865 questions

975 answers

31 comments

251 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
0 answers
asked Aug 15 in PHP by naveenjuly28 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 3 in PHP by bvktvr1 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 1 by golden புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 17 in Windows by rkpandivpm49 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 20 in Windows by rajkumar10106 வல்லுநர் (1,290 points)
0 votes
1 answer
0 votes
3 answers
answered Feb 11 in PHP by sahana ஆர்வலர் (940 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 11 by er-ssmanian007 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
answered Feb 7 by sakthy வல்லுநர் (5,730 points)
0 votes
1 answer
answered Feb 7 by sakthy வல்லுநர் (5,730 points)
0 votes
1 answer
answered Feb 7 by sakthy வல்லுநர் (5,730 points)
0 votes
1 answer
answered Feb 6 in Internet by sakthy வல்லுநர் (5,730 points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...