தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

865 questions

974 answers

30 comments

251 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
0 answers
asked Apr 11 in Internet by jayaprakashj புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 10 by johnsonprabhakar புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5 in Internet by pradeepkannan புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5 in Internet by pradeepkannan புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 30 in PHP by vigneshrajan புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 30 by vigneshrajan புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
answered Mar 22 in Internet by sakthy வல்லுநர் (5,730 points)
0 votes
1 answer
answered Mar 22 in Web Designing by sakthy வல்லுநர் (5,730 points)
0 votes
1 answer
answered Mar 15 by mani_officials வல்லுநர் (3,000 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 9 by mathanda புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 21 in Web Designing by goru புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 20 in Windows by svrkathir புதியவர் (120 points)
0 votes
3 answers
answered Feb 11 in PHP by sahana ஆர்வலர் (940 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 11 by er-ssmanian007 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
answered Feb 7 by sakthy வல்லுநர் (5,730 points)
0 votes
1 answer
answered Feb 7 by sakthy வல்லுநர் (5,730 points)
0 votes
1 answer
answered Feb 7 by sakthy வல்லுநர் (5,730 points)
0 votes
1 answer
answered Feb 6 in Internet by sakthy வல்லுநர் (5,730 points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...