தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,015 questions

1,089 answers

35 comments

315 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
0 answers
asked 1 day ago by sumaimalik புதியவர் (130 points)
0 votes
2 answers
answered Mar 16 in Windows by sakthy வல்லுநர் (9,500 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
answered Jan 29 by sakthy வல்லுநர் (9,500 points)
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
answered Jan 24 in Windows by rohith-shankar ஆர்வலர் (620 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...