தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,024 questions

1,093 answers

35 comments

318 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
0 answers
asked Oct 16 by varadarajan-krishnan புதியவர் (160 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
answered May 27 by sakthy வல்லுநர் (9,660 points)
0 votes
1 answer
answered May 27 by sakthy வல்லுநர் (9,660 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
answered May 12 in Windows by sakthy வல்லுநர் (9,660 points)
0 votes
0 answers
asked May 6 by poopandi-m புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked May 6 by poopandi-m புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked May 3 by sumaimalik புதியவர் (130 points)
0 votes
2 answers
answered Mar 16 in Windows by sakthy வல்லுநர் (9,660 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...