தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

874 questions

987 answers

32 comments

253 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
1 answer
answered 1 day ago in Web Designing by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
1 answer
answered 1 day ago by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
1 answer
answered 4 days ago in Web Designing by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
0 answers
asked 4 days ago in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
2 answers
answered 4 days ago by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 6 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
2 answers
answered Sep 6 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
5 answers
answered Sep 6 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 6 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
2 answers
answered Sep 6 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 6 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 6 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
1 answer
answered Sep 6 by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
1 answer
answered Sep 6 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Sep 6 by subadanabalan வல்லுநர் (8,610 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 15 in PHP by naveenjuly28 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 3 in PHP by bvktvr1 புதியவர் (120 points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...