தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

974 questions

1,051 answers

33 comments

298 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
1 answer
answered 5 days ago in Internet by sakthy வல்லுநர் (6,200 points)
0 votes
1 answer
answered Sep 17 in Windows by sakthy வல்லுநர் (6,200 points)
0 votes
1 answer
answered Sep 7 by sakthy வல்லுநர் (6,200 points)
0 votes
1 answer
answered Sep 6 by sakthy வல்லுநர் (6,200 points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Aug 2 in Windows by rajeshk புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
answered Jul 30 by sakthy வல்லுநர் (6,200 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28 by sharmin புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28 by sharmin புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28 by sharmin புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28 by sharmin புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
answered Jul 27 by sakthy வல்லுநர் (6,200 points)
0 votes
0 answers
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...