தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

943 questions

1,022 answers

32 comments

277 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
1 answer
+1 vote
1 answer
answered Feb 16 in Windows by deepak புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
answered Feb 11 in SEO by missed இளையோர் (300 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 8 by devi1 புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
answered Jan 13 in Web Designing by subadanabalan வல்லுநர் (10,610 points)
0 votes
1 answer
answered Jan 13 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (10,610 points)
0 votes
1 answer
answered Jan 13 by subadanabalan வல்லுநர் (10,610 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 13 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (10,610 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 13 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (10,610 points)
0 votes
2 answers
answered Jan 10 in SEO by ponmagal புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
answered Dec 22, 2014 in Internet by ponmagal புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 19, 2014 by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 18, 2014 by yogaraj இளையோர் (280 points)
0 votes
3 answers
answered Dec 16, 2014 in Internet by betty-peterson புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 15, 2014 in Windows by dmraj புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 11, 2014 in PHP by nellaivani புதியவர் (120 points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...