தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,034 questions

1,108 answers

35 comments

326 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions

0 votes
2 answers
asked Mar 15, 2016 in Windows by anpu புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jan 29, 2016 by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jan 22, 2016 by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 20, 2016 by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...