தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,027 questions

1,108 answers

35 comments

321 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions

0 votes
1 answer
asked Sep 14, 2011 in PHP by anonymous
+1 vote
6 answers
asked Sep 13, 2011 in PHP by anonymous
0 votes
2 answers
asked Sep 13, 2011 in PHP by anonymous
0 votes
3 answers
asked Sep 11, 2011 in Windows by anonymous
0 votes
5 answers
asked Sep 10, 2011 in Internet by anonymous
0 votes
6 answers
asked Sep 10, 2011 by anonymous
+1 vote
3 answers
asked Sep 9, 2011 in Internet by வல்லுநர் (12,880 points)
...