தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

neobux il 10$ ulathu aeduka mudiyavilai aena seivathu?

0 votes
neobux  இல் 10$ உள்ளது payza விற்கு அனுப்ப முடியவில்லை அனுப்பும் பொது
''the sum  of  this paymant plus the  amount  of  cashouts  already  made  are  greater  than  the  amount  of  purchases  made  with  this  specific  paymant  processor   ஏன்று வருகிறது ஏன்ன செய்வது ?
asked Nov 22, 2015 by vithurshan புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
PPC  web  site  பற்றி எனக்குத் தெரியாது.
Neobux  -Terms  of  Service  விதி 5 ஐப் படிக்கவும். அங்கே உங்கள் கேள்விக்குப் பதில் உள்ளது.
answered Nov 22, 2015 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

No related questions found

...