தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
how to earn money from online for free
by alifna இளையோர் (200 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
There are many ways to make money online....You cannot earn money for free but you can earn commission or profit by doing online business.....I can provide you with some online business or methods....
     1. Sell Arts and Crafts Online
     2. Become a Virtual Assistant
     3. Stock or Forex Trading
     4. Reselling Business Online
Reselling online is where you can buy Domains at cheap rates and sell them for the price you fix...
by techno புதியவர் (180 points)
0 votes
Hi suppose if you do free online jobs, you can gain little more profit and almost all them are scammers. So better you can go for paid online jobs. I would recommended one of the legit online job that is reselling business.
Reselling business means you can just buy a website which contains Domain Registration plans,Hosting Plans,website builder,E-mail Marketing etc.. from a reseller for a particular amount and you can fix your price for that products and you can market it and gain more profit.I registered and got an account in http://www.goresellers.com/ .I just have sold domains hosting plans at a higher price and gain more profit. You can also get the account from this site and gain more money.
by jack ஆர்வலர் (540 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Oct 2, 2012 by alifna இளையோர் (200 points)
0 votes
3 answers
asked Oct 2, 2012 by alifna இளையோர் (200 points)
0 votes
1 answer
+1 vote
4 answers
asked Aug 18, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 25, 2012 in Internet by vrchockers இளையோர் (370 points)
...