தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

can i use laptop without replacing battery (with mains)?

0 votes
மின்கலத்தை மாற்றாமல் மடிக்கணினியைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது
தீங்கானதா?
asked Jan 20, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
ஆம்/இல்லை. லாப்டொப்பிற்கு பாவிக்கும் லிதியம்-Ion  பாட்டரிகள்,தானாகவே சார்ச்சை சிறிதாக இழப்பதாலும்  அதிகளவு சார்ச் ஆவதை தடை செய்தும் முறை இருந்தாலும் கூட,லாப்டாப் வேலை செய்யும் போது ஏற்படும் வெப்பம் பாட்டரிகளை வேப்பமடையவே செய்யும்.தவிர வெளி வெப்ப நிலையிலும் பாதிப்பு  அதிகரிக்கவே செய்கிறது. இது நாளடைவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தவே செய்யும் என்பது என் கருத்தாகும்.
answered Jan 20, 2013 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Nov 13, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 20, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 30, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 16, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...