தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,034 questions

1,108 answers

35 comments

326 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers in Internet

0 votes
0 answers
asked May 19 in Internet by danielheller புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 8 in Internet by millerharold புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jan 4 in Internet by mohan89great புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
answered Dec 26, 2016 in Internet by mohamed ஆர்வலர் (700 points)
0 votes
1 answer
answered Sep 28, 2015 in Internet by sakthy வல்லுநர் (9,660 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
answered Jan 13, 2015 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
answered Dec 22, 2014 in Internet by ponmagal புதியவர் (180 points)
To see more, click for all the questions in this category.
...