Browsing Tag

பொங்கல்

ஹாப்பி பொங்கல்… கவித.. கவித..

நாலு நாலு லீவு ஹாப்பி பொங்கல்... விவசாயி வீட்டில இழவு ஹாப்பி பொங்கல்... ஒரு செடியக்கூட நட்டதில்ல ஹாப்பி பொங்கல்... வயல ரசிச்சு பார்த்ததில்ல ஹாப்பி பொங்கல்... சாக்கட-ஹைவே தானே ஆறு ஹாப்பி பொங்கல்... கள்ளு இறக்க விட்டதில்ல ஹாப்பி…