இணையத்தை பயன்படுத்துபவர் கவனிக்க வேண்டியவை

910

 1,893 total views

இணையத்தை பயன்படுத்தும் போது அனைவரும் அடிப்படை பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை அறிந்திருக்க வேண்டும்.

1. Signing out: எப்போதும் இணையத்தை பயன்படுத்திய பின்னர் மறக்காமல் log out செய்யுங்கள். அத்துடன் கணினியை shut down செய்ய வேண்டும்.

2. Set a safe password: எப்போதும் பாதுகாப்பான கடவுச் சொற்களை தேர்வு செய்யுங்கள். ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய சொற்தொடர்களை எடுத்து அதன் முதல் எழுத்துக்களை கடவுச் சொற்களாக மாற்றிக் கொள்ளலாம்.

3. How to recognise: மின்னஞ்சலில் வரும் இணைப்புக்களை அழுத்தும் முன் mouse குறிப்பிட்ட இணைப்புக்கு மேலே கொண்டு செல்வதன் மூலம் அதன் உண்மையான இணைய முகவரியை(URL) பாருங்கள்.

4. Use a safe browser: பாதுகாப்பான உலாவியை பயன்படுத்துங்கள். Firefox அல்லது Chrome உலாவியை (browser) பயன்படுத்தவதே எப்போதும் சிறந்தது.

You might also like

Comments are closed.