Browsing Tag

htaccess

.HTACCESS கோப்பும் அதன் நாலு நல்ல SEO பயன்பாடுகளும்.

.htaccess , .htpasswd  போன்ற கோப்புகள் சில முக்கியமான பண்புகளை Apache  இணைய வழங்கிக்கு (Web Server)  தெரிவிக்கப் பயன்படுகின்றன. இந்தக் கோப்புகளை உங்களால் உலவி வழியாகத் திறக்க இயலாது. http://techtamil.com/.htaccess 1. HTML இறுதிப் பெயர்…