அடுத்து என்ன படிக்கலாம், இதோ ஒரு வழிகாட்டுதல்

187

See the picture and know what are all the ways you can guide the children to progress in their studies. பின் வரும் வழிகாட்டுதலின் மூலம் எப்படியெல்லாம் , எதெல்லாம் படிக்கலாம் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். இதில் குறிப்பிடாத வேறு ஏதேனும் உபயோகமுள்ள படிப்புகள் இருந்தாலும் தெரிவிக்கவும்.

Click on the image to enlarge


பெரிதாக காண்பதற்கு நிழற்படத்தை சொடுக்கவும் (Click).

Related Posts

You might also like

Comments are closed.