பிலாக்கருக்கு தேவையான முக்கியமான shortcut keys.

30

பிலாக்கரில்(Blogger) நாம் தினமும் பதிவு எழுதுவது வழக்கம். அப்படி எழுதும் போது கீழ்க்கண்ட shortcut keys தெரிந்து வைத்துகொண்டால் நமக்கு மிகவும் எளிதாகவும் நேரமும் மிச்சமாகும்.
கீழே சிவப்பு நிறத்தில் கொடுத்துள்ளகீகள் FIREFOX, CHROME   ஆகியவற்றின் லேட்டஸ்ட் எடிசன்களில் வேலை செய்யாது. மாறாக internet 5.5+ மட்டும் தான் வேலை செய்யும்.

 

பிலாக்கருக்கு தேவையான முக்கியமான shortcut keys.

Keyboard Shortcuts
Function
CTRL + Z To Undo
CTRL + X To Cut
CTRL + C To Copy
CTRL + V To Paste
CTRL + B To Bold
CTRL + A To Highlight all the text
CTRL + S To Auto Save and Keep editing
CTRL + D To Save as Draft
CTRL + F To Find a Word or Phrase
CTRL + G Indic Transliteration
CTRL + Y To Redo
CTRL + U To Underline
CTRL + I Change To Italic
CTRL + P Print the Page
CTRL + SHIFT + P To Publish the post
CTRL + SHIFT + A To Insert Hyperlink

Related Posts

You might also like

Comments are closed.