தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hello Friend,
Please tell me about Responsive website design and tell me a good tutorial for that. please
in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Use twitter bootstrap. It is the best responsive design ever.

Try it http://twitter.github.com/bootstrap/getting-started.html
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 1, 2012 in Web Designing by gopimythoughts இளையோர் (330 points)
0 votes
0 answers
+1 vote
2 answers
asked Mar 1, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
3 answers
...