தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
I got the problem like this
 "Just make sure that one of the following URLs is reachable and returns 42 as the content" I am having the needed page on my website .. how to make a reachable content value.. if any one knows solution help me...
in Web Designing by saral புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Simple., in PHP you can set page header values. Just read more about cURL and header functions.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2013 in Web Designing by thushy புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 6, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 in Windows by brad-prakash இளையோர் (240 points)
+1 vote
3 answers
asked May 23, 2012 in Web Designing by arafath புதியவர் (170 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 6, 2014 in Web Designing by prabudsp புதியவர் (120 points)
...