தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
how many backlinks we want to get google rank?

then which rank we got after in alexa, we will expect our google page rank?
in SEO by naveen ஆர்வலர் (920 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
No., SEO doesnt work like that way.  Google heavily changed its algorithms and page rank is no more an important constraint.

I will upload new SEO tutorials & you will understand new points.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
No one can say HOW many links you will need to get to a PR.
What it really depends on is how GOOD are the links in which are pointing back to your website.
You just need good links.
Search Engines consider Link Building to be one of the most influential portions of SEO success. Your back link portfolio is the entire scope of websites that are currently linking to your site directly, this does not include link exchanges.You can get  Link building service at http://www.prominere.
You can also use Search Engine Visibility to increase your Page Rank You can get this SEO service from http://www.tucktail.com/search-engine/seo-services2.aspx?prog_id=447401&pl_id=447401  Here they provide you One-click submission of your site in many search engines like Google, Yahoo!, Bing, and AOL etc... and they also provide Powerful reports that show you how to move your website up in search results.
by sahana ஆர்வலர் (940 points)
0 votes
No one can say HOW many links you will need to get to a PR.
What it really depends on is how GOOD are the links in which are pointing back to your website.
You just need good links.
Search Engines consider Link Building to be one of the most influential portions of SEO success. Your back link portfolio is the entire scope of websites that are currently linking to your site directly, this does not include link exchanges.You can get  Link building service at http://www.prominere.
You can also use Search Engine Visibility to increase your Page Rank You can get this SEO service from http://www.tucktail.com/search-engine/seo-services2.aspx?prog_id=447401&pl_id=447401  Here they provide you One-click submission of your site in many search engines like Google, Yahoo!, Bing, and AOL etc... and they also provide Powerful reports that show you how to move your website up in search results.
by sahana ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jan 21, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Dec 17, 2012 in SEO by murali புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 14, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...