தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

plz send your contact number sir i want to clarify some doubts with you..

0 votes
asked Aug 25, 2012 in Web Designing by abdulrahman புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
அப்துல் ரகுமான் அவர்களே., என்னால் அனைவருக்கும் தனிப்பட முறையில் தொலைபேசியில் உதவ இயலாது. அனால் நான் தினமும் பதில்களை இந்த பகுதியில் சொல்லி வருகிறேன். முடிந்த வரை கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். ஏன்னெனில் எனது பதில்கள் பிற நண்பர்களுக்கும் உதவ பெரும் வாய்ப்பு உள்ளது.
answered Aug 26, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)
0 votes
உண்மைதான். மற்றவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பதில்களில் நமக்குத் தேவையான. தெரியாத பல விசயங்களைக் கற்றுக் கொள்ள முடிகிறது.
answered Jan 11, 2013 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2013 by arun புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 10, 2012 by mr-murugan123 புதியவர் (140 points)
+1 vote
1 answer
+1 vote
4 answers
0 votes
2 answers
asked Oct 4, 2012 by kaderkader புதியவர் (120 points)
...