தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
How to convert Photoshop page into Dreamweaver in order to give links for tht page?
by புதியவர் (170 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
உங்களுக்கு  Photoshop Slicing எனும் வழிமுறை பற்றி தெரியவேண்டும்.  slice tool  எடுத்து  உங்களின் படத்தை தேவையான வடுவுகளில் கீறுங்கள் ... பின்னர் அவற்றை "Save for Web or Devices" எனும் முறையில் சேமியுங்கள்.
by வல்லுநர் (12.9k points)
Hi sir, i cant able to understand the steps. Can u tell me the link to learn step by step. Thanks in advance.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Nov 22, 2012 in Web Designing by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
0 answers
asked Nov 22, 2012 in Web Designing by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
...