தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
hi i am arosh from tiruchendur.my question is how to convert .tif file to .txt file or any editable file format.please give me some good suggestions..
         thank you...
in Web Designing by

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
There are converters for pdf to txt, excel, word. So I suggest converting to PDF and then using Able2Extract (trial version for 1 week) or any other that you think is good to convert the pdf to text. You will have to select OCR (Optical Character Recognition) in Able 2 Extract options since the tif data will be considered as image content when converted to pdf.

hope it makes sense...
by

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Nov 15, 2011 in PHP by jmckumar புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2014 in Internet by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Dec 31, 2012 in Windows by gowthamvijay புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 15, 2012 by வல்லுநர் (1.5k points)
...