தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

  Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

  1k questions

  1.1k answers

  35 comments

  323 users

  தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

  Categories

  இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
  +1 vote
  Hello Friend

  Which one is best for website. Table based website or Div tag website?
  in Web Designing by வல்லுநர் (2.6k points)

  Please log in or register to answer this question.

  3 Answers

  0 votes
  I dont know what do you mean by "BEST"

  For rendering: DIV is best.
  For easy to code: Table is best.
  For attracting client:  Saying & doing "We are table-less & Div based designer" is best.

  Learn both and do DIV based, where ever is possible.
  by வல்லுநர் (12.9k points)
  0 votes
  i think div is best compare to table!..
  by இளையோர் (270 points)
  0 votes
  >Div Loads faster than Tables
  >Tables can be inflexible
  > DIV can reduce the size of page - Use of DIVs and CSS can allow you to reduce the size of your HTML significantly, depending on how nested your tables are. TABLE tags require, TR, TD, and some cases include, TH, THEAD, TBODY, TFOOT. This adds quite a few tags that can all be condensed into a few DIVs.

  DIV tags are easier to mantain, evolve, and refactor..
  by ஆர்வலர் (630 points)

  Related questions

  0 votes
  0 answers
  asked Dec 26, 2012 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
  0 votes
  0 answers
  asked Dec 22, 2016 by புதியவர் (140 points)
  0 votes
  1 answer
  asked Jan 23, 2013 by ஆர்வலர் (550 points)
  0 votes
  2 answers
  asked Oct 18, 2012 by ஆர்வலர் (640 points)
  0 votes
  1 answer
  asked Sep 13, 2012 by இளையோர் (220 points)
  ...