தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
How to change Tech tamil  login password?
by naveen ஆர்வலர் (920 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
after login., Visit http://www.techtamil.com/wp-admin/  and under users area. you can change your password.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Dec 14, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 23, 2012 in PHP by sai புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 18, 2012 in Web Designing by govindadasrajaram புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 29, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 20, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...