தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
i like ur videos very nice and very easy to understand.and one request explain PHP CURL
in PHP by muthututy புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
cURL is a method to send/receive requests to 3rd party web applications.

For example.,

You can login to your facebook.com account and fetch list of all of your friends photos by using cURL.

Step 1: Mention target url to curl init
Step 2: Send username and password in post vars attriubute
Step 3: curl will respond with a HTML output of facebook page that looks after you logged in.

Main purpose of curl is to connect/send data to other websites and download their output data.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Mar 2, 2012 by இளையோர் (300 points)
+1 vote
1 answer
asked Aug 20, 2012 in PHP by arulprakashdoit இளையோர் (290 points)
0 votes
2 answers
asked Aug 25, 2012 in Web Designing by abdulrahman புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
+1 vote
4 answers
...