தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
sir, what are the languages i want to know to be a good webpage developer?
in Internet by வல்லுநர் (3k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
PHP , HTML & CSS
Frameworks: jQuery
Database Server: MySQL
Tools/Applications: PHPMyAdmin, cPanel, Plesk, Dreamweaver & FileZilla

Best of luck.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 19, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 6, 2014 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Nov 15, 2011 in PHP by புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
...