தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
நன்றி
in SEO by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Over 80% of the Internet's users go to a search engine before reaching a web site.When someone types your product or service's key words into a search engine if the site lists in the first page then chances are there that the user might visit the website.In short SEO is the best way to promote site and gain your desired web presence.The factors that Google considers are keywords in URL, Title, Text, Domain age,Number of visitors etc.It keeps updating the factors for page ranking. The companies that provide SEO also should update accordingly.If we get services from such a concerned company then we can definitely make SEO to be effective.I have used the SEV(Search Engine Visibility) from http://www.tucktail.com/search-engine/seo-services2.aspx?prog_id=447401&pl_id=447401 as they provide keyword and suggested topics,submit the site to over 100 search engines and also provide reports which eventually improved my website traffic.
by இளையோர் (340 points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Mar 2, 2012 in SEO by இளையோர் (280 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 29, 2013 by இளையோர் (370 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 29, 2013 by இளையோர் (370 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 24, 2012 in SEO by இளையோர் (270 points)
...