தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
how can I call javascript function in php code...
in PHP by

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
<?php
$ready=="yes";
if($ready=="yes")
{
?>
<script>
thisisaFunctioncall();
</script>
<?php
}
?>

This may give you an idea about how to use javascript function inside php tags.
by
Thankyou  for your reply...

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Feb 26, 2012 in PHP by இளையோர் (300 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 11, 2014 in PHP by nellaivani புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 21, 2013 in PHP by kannan_s6 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 25, 2012 in PHP by dineshbalaji புதியவர் (190 points)
...