தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

படித்தவுடன் உடனடியாக புரிந்து கொள்வது எப்படி

+1 vote
இணையதள முகவரி என்ன
asked Aug 1, 2015 in SEO by viswanathankasiviswanathankasi இளையோர் (210 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
கவனம் சிதறமால்
படித்தால் உடனடியாக புரிந்து கொள்ள முடியும்.
answered Aug 30, 2015 by padasalai புதியவர் (140 points)

Related questions

...