தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to get backlinks for site? When Google update its algorithm what will be problem for site?

0 votes
asked Mar 2, 2015 in SEO by nila புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
3 answers
asked Sep 3, 2012 in SEO by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
4 answers
0 votes
1 answer
asked Jan 31, 2014 in SEO by humble99 புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 6, 2012 in SEO by sheikmoham இளையோர் (280 points)
...