தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in SEO by nila புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Each SEO provider follows their signature tactics to improve their users web presence. In general they register the website and sitemap.xml with various search engines,submit the website to directories,include popular keywords, topics, Robots.txt file and Robots Meta tag analyzer,etc.You can choose a SEO provider based on user reviews that bring in more information about the respective provider in terms of reliability,reputation,support etc. I suggest you to use the SEV(Search Engine Visibility) from http://www.tucktail.com/search-engine/seo-services2.aspx?prog_id=447401&pl_id=447401 which covers the major SEO techniques and helps in obtaining the desired web presence.
by இளையோர் (340 points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Oct 30, 2011 in SEO by manickas புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 11, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 26, 2015 in SEO by thirumalai145 புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 20, 2012 in SEO by gopip-gopi புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 24, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
...