தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to translate a webpage in Tamil language

0 votes
ஹாய்,

how to translate a webpage in தமிழ் மொழி
asked Nov 6, 2014 in Web Designing by prabudsp புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
தேடுபொறிக்குள் நுழையும்போதே தமிழில் தேர்ந்தெடுக்கலாம். கூகுளின் மொழிபெயர்ப்பு வசதியைப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் அது முற்றிலும் சரியாக இருக்கும் என்பதற்கில்லை.
answered Jan 13, 2015 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 27, 2013 in Web Designing by thushy புதியவர் (120 points)
+1 vote
3 answers
0 votes
0 answers
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)
+1 vote
1 answer
asked Nov 15, 2011 in PHP by jmckumar புதியவர் (130 points)
+1 vote
0 answers
asked May 22, 2012 in Internet by ghobinath வல்லுநர் (3,130 points)
...