தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

அன்றாடம் கணினியில் செய்த வேலையை அளவிடுவது எப்படி?

0 votes
asked Oct 26, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
வேர்ட் கவுண்ட் மூலம் எழுத்துக்கள்,சொற்கள், பத்திகளை அளவிடலாம். அல்லது பக்கக் கணக்கு வைத்துக் கொள்ளலாம்.
answered May 10, 2015 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

...