தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by ellakivenkat2011 இளையோர் (330 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
0.9 தொடக்கம் 4.4 வரை 12 வெர்சன்கலாக இருந்தாலும், 2.0 -2.01-2.2 இப்படி update  கள் பல வந்துள்ளன.
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
2 answers
asked Sep 27, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked May 17, 2013 by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...