தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

interested in doing voluntary work on Internet?

0 votes
இணையத்தில் தன்னார்வத் தொண்டராக விருப்பமா? தெரிவியுங்கள்
asked May 28, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

0 votes
Yes, i m intersted
answered Jun 3, 2013 by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
Without any monitory benefit, will you contribute your time, energy etc to compile some data on net for public use?
answered Jun 3, 2013 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
sure and this is my mail id [email protected] (snd all details in my mai id)
answered Jun 3, 2013 by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
இதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக கூறுங்கள்
answered Jun 5, 2013 by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Oct 25, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked May 7, 2013 in Internet by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 14, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...