தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

which one is best? phonetic or unicode?

0 votes
இங்கே தட்டச்ச போனடிக்கை விசைப்பலகையைவிடவும் ஒருங்குறி வசதியாக இருப்பதாக எண்ணுகிறேன். மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்?
asked Dec 27, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
5 answers
asked Jan 28, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 29, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
asked Oct 18, 2012 by somu ஆர்வலர் (640 points)
+1 vote
3 answers
asked Mar 1, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
...