தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
html மௌஸ் ஹோவர் மற்றும் active  பட்டன் செய்வது எப்படி?
in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Hai friend just try this.................
Just paste this code where u want to select elements when you mouse over them...........

a:hover
{
background-color:yellow;
}

Use the :link selector to style links to unvisited pages, the :visited selector to style links to visited pages, and the :active selector to style the active link.
by mani_officials வல்லுநர் (3k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Nov 30, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Nov 30, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Nov 22, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Oct 19, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
...