தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

How to ingrate facebook account to my own website login?

0 votes
i want facebook login user access my website. how to ingrate facebook user login to my website
asked Dec 18, 2012 in Web Designing by govindadasrajaram புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
for Detail Chat with Support person in Yes Tech Solution Website

www.yestechsolution.com
answered Dec 24, 2012 by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)
0 votes
Yes Tech Solution provide hosting and domain with lowest price.

hosting Starts from Rs 525 .

Domain Starts from Rs 350.

.com Domain Only 450 Rs

for more detail contact www.yestechsolution.com
answered Mar 29, 2013 by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)

Related questions

+1 vote
4 answers
asked Aug 18, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 26, 2013 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 17, 2012 in Web Designing by புதியவர் (130 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 19, 2012 in Internet by புதியவர் (180 points)
...