தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how work google sandbox? how to block google sandbox?

0 votes
how work google sandbox? how to block google sandbox? if any video tutorial is there ple tell me
asked Dec 17, 2012 in SEO by murali புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
3 answers
asked Sep 3, 2012 in SEO by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
1 answer
asked May 17, 2013 by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
...