தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
i need video tuts 4 wordpress,joomla & ஜ்குரி ?
in Web Designing by prabhasd10 புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
here you can get all types of web based tutorials "http://net.tutsplus.com/"
by srivignesh வல்லுநர் (3.6k points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Sep 13, 2011 in PHP by anonymous
0 votes
2 answers
asked Jan 25, 2013 in Web Designing by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 26, 2012 in Web Designing by soundar புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
+1 vote
0 answers
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
...