தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
I want  to host a website with jsp as front end and java at the backe end.. Please tell me what is the best website to host and what is the best plan to choose..
.suggest me some affordable plans..
thanks in advance..
in Web Designing by nagaraj ஆர்வலர் (630 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Call 90251111 44 this person would help (KrishnaKumar - Blaze)
by வல்லுநர் (12.9k points)
Thanks a lot for your help
...