தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
explain hamiltonian cycles
in Web Designing by s-pkarthik புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இது அல்கோரிதம் சம்பந்தப்பட்டது.... மேலும் இது பொதுவாக கோப்புகள் memoryil எப்படி save ஆகிறது என்பதை குறிக்கும்......
இதை பற்றி அதிகம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமெனில்....
நீங்கள் Design and Analysis of Algorithm.. என்ற புத்தகத்தை படித்தால் முழுவதுமாக தெரிந்து கொள்ள இயலும்...
by mani_officials வல்லுநர் (3k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2015 in Web Designing by tamil10102015 புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 6, 2014 in Web Designing by prabudsp புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 3, 2014 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2013 in Web Designing by thushy புதியவர் (120 points)
...