தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,018 questions

1,090 answers

35 comments

317 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

could you please tell me about basic joomla structure?

+1 vote
I want to learn about joomla
asked Mar 16, 2012 in PHP by karthigaaaru புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
answered Mar 24, 2012 by nagaraj ஆர்வலர் (630 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Feb 15, 2012 in Windows by pradhap புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
+1 vote
0 answers
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 29, 2012 in Internet by naveen ஆர்வலர் (920 points)
...